Mgr. Katarína Ontková

V roku 2005 ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľník na kluboch náhradných rodín a letných táboroch v OZ Návrat. Zároveň pracovala štyri roky ako konzultant na Linke detskej dôvery v Košiciach.

Po absolvovaní štúdia nastúpila do Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach, kde sa ako psychológ venovala individuálnej terapeutickej práci s deťmi a poskytovala poradenstvo vychovávateľom. V spolupráci s dobrovoľníkmi z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov realizovali v detskom domove aj canisterapiu.

V roku 2006 sa stala externým lektorom programu PRIDE Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Začala sa odborne venovať téme náhradného rodičovstva, lektorovala skupinové prípravy žiadateľov o náhradné rodičovstvo, realizovala individuálne konzultácie so žiadateľmi v ich domácom prostredí. Interná pozícia psychológa na košickom Úsmeve ako dar (2006 – 2008) jej umožnila venovať sa naplno sprevádzaniu náhradných rodín celým procesom náhradného rodičovstva – od prípravy na náhradné rodičovstvo, cez interakcie s dieťaťom, proces adaptácie, až po riešenie rôznych ťažkostí, ktoré takéto rodiny prežívajú. Spolu s kolegami organizovali každý mesiac svojpomocnú skupinu pre náhradné rodiny, rôzne vzdelávacie aktivity pre náhradných rodičov, prímestský tábor pre deti z náhradných rodín a letné tábory pre teenagerov žijúcich v náhradných rodinách.

V roku 2008 získala certifikát akreditovaného supervízora v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov. Počas rodičovskej dovolenky (2009-2014) sa externe venovala individuálnym a skupinovým supervíziám vychovávateľov, profesionálnych rodičov a odborných pracovníkov vo viacerých detských domovoch a krízových strediskách.

Od roku 2015 pracuje v ambulancii Mgr. Lenky Lipanovej ako psychológ, kde sa venuje individuálnej práci s deťmi a ich rodičmi, skupinovej práci s teenagermi z náhradných rodín a individuálnej terapii dospelých klientov. Poskytuje aj supervízie psychológom detských domovov a profesionálnym rodičom. Zároveň študuje odbor klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave.

Absolvovala mnoho odborných seminárov so zameraním na psychoanalytické porozumenie detského vývinu a filiálnu terapiu. Má ukončený krátkodobý výcvik v relaxačnej psychoterapii. Aktuálne je zaradená vo výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou. Je registrovaná v Slovenskej komore psychológov.